fb

facebook pottyos

yt

"A szeretet kiolthatatlan öröktűz, amely melegít, de nem éget, érlel és alakít erőszak nélkül. A szenvedélytől az különbözteti meg, hogy nem köt csereüzletet, és nem ragaszkodik. Szétszórja önmagát, mint a Nap."
- Szepes Mária

MISZTÉRIUMOK KÖNYVE

Megjelent: 2000 Édesvíz Kiadó

E könyvvel szokatlan, eddig nem ismert kulcsokat nyújtok át mindazoknak, akik önmaguk és a világ kozmosszal való összefüggéseit kutatják. Felismerték velem együtt, hogy az ősnépek tudománya, bölcselete mennyire találkozik a modern természettudomány kutatásainak eredményeivel. Óriási kérdések ezek, amelyek egyszerre sürgőssé váltak korunk felgyorsult válságai között. Bizonyos, hogy e meglepő válaszok nem merítik ki ennek a misztériumnak valamennyi tételét, de fényt vetítenek az irányra, amely hozzájuk vezet. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy az embert semmi sem érdekli jobban, mint saját sorsa, jelen és jövője e bonyolult világban. Megpróbálok nemcsak diagnózist adni különféle tévedések, kórságok természetéről, hanem a gyógyulás módját is felkínálom a lélek tisztességes orvosaként. A Misztériumok könyve az egyéni beavatások kozmikus módszere. Élmények színaranyát vonhatják ki belőle.

Szepes Mária

 

Részlet:
A labirintus bejárata

"Minden dolognak kettős léte van,
előbb eszmében, aztán valóságban."

A most következő tanulmány először tudományos, később a magasabb természettudomány transzcendens módszereivel konkretizálni kívánja azt a tételt, hogy az ember fizikai szervezete mögött pszichikai és szellemi tényezők állnak. E faktorokat nem a test termeli ki, hanem azok megelőzik, irányítják és túlélik testét.

A modern ember előtt, igen sok tradicionális érték mellett, nagyrészt lejáratták az érzelmi alapokon nyugvó hitéletet és ezoterikus vallást, de nem adtak helyette olyan meggyőződést, amely kielégítő módon tisztázta volna élethez és halálhoz való viszonylatát, vagy helyét a mindenségben. Felhasználatlan transzcendens energiáival, megoldatlan érzelmi problémáival ezért valami intellektuális sivatagba került, ahol értelmi és pszichikai igényeivel valósággal szomjan pusztul, s a halál rémképeitől retteg. Tragédiája, hogy pusztán hinni nem tud többé, s az egysíkú, racionális tudás bonyolult tételei inkább elrejtik, mint feltárják előtte az élet-titkot. Célunk tehát az, hogy a hit és tudás, illetve hit és szintetikus megismerés között tátongó szakadék fölött járható, biztos hidat építsünk. Hogy a kettőt, amely valójában összetartozik, újra eggyé olvasszuk s nemcsak gyógyító remények, hanem a halhatatlanság kétely nélkül való tudásának forrásává tegyük.

Annak felismerése, hogy a test mögött szellemi-lelki irányító erők állnak, mérhetetlenül jelentős. A test minden megnyilvánulása, egészsége vagy betegségtünetei pszichikai-szellemi okokra vezethetők vissza. A betegségfolyamatok valamiféle kötés, egyensúlytalanság, hiány materializálódott jelképei, segélykérő jelei/ földalatti energiák talajrepesztő szabadulási törekvései, amelyek azért mutatkoznak meg ilyen rombolóan, mert a magasabb kontaktusoktól elrekesztett, szellemileg megbénult ember végzetes amnéziában szenved. Elfelejtette az időtlenül ősi formulákat, amelyekkel a helyes irányba alakíthatná át, építő módon használhatná fel a benne rejlő hatalmas, isteni erőket. Ez a meghatározás távolról sem teoretikus képlet. Gondoljunk csak az atommag félelmetes energiáira felszabadulásukkor. Arra, hogy ez az energia, iránya szerint éppúgy lehet a pusztítás, mint az építés eszköze.

Ahhoz, hogy a test megalkotója és irányítója a szellem visszanyerje szuverenitását, káoszba hullott, egymással marakodó, démoni csőcselékké szétrobbant pszichikai és fizikai szervezete fölött meg kell ismernie saját eredetét, lényegét és célját: honnan jött, hová tart, és miért van itt. Miért született, s ha született, miért hal meg? Ha a mulandóság, a halál olyan természetes része a célnak, mint a nappal és az éjszaka, ha öntudata gyertyalángjában, amely ég egy ideig, azután a benne lévő törvény szerint kialszik, miért él halhatatlan sóvárgás és sejtelem arról, hogy az a lesújtó lidércnyomás a félelem, betegség, szenvedés, halál - gonosz hazugság. Mögötte csak az örökkévalóság igaz, a kimeríthetetlenül sokrétű univerzális élet, amelynek az ember is szerves része. Abban, hogy ez az állapot a test halála után is folytatódik, racionális agya kételkedhet, és hite elhomályosulhat. De lényének transzcendens része álmaiban és ritka tűzpillanataiban tudja a részletek, összefüggések felismerését. Azt is, hogy a fejlődés iránya, a vak és tökéletlen személyi öntudat a Kozmikus Öntudat világmindenséget átfogó gazdagságába vezet. A jelenségek ibolyántúli skáláin való átmosódása korántsem jelenti ezek elszegényedését, hanem átfinomulását és magasabb intenzitását. A Kozmikus Öntudat egyetlen rádiusznak a körré való széttágulása olyan, mint a táj hegycsúcsról való teljes áttekintése.

Az ősi idők pszichikai kultúráinak embere tudta, hogy a test börtön. A test koporsó. Vagy a test gubó, amelyben rejtélyes és fontos átalakulások történnek. Kilépni belőle annyi, mint felrepülni. Mint sötétségből világosságba lépni. Mint fogságból kiszabadulni.
Az ember sejtjeiben, pszichikumában és szellemében még ma is benne lappang isteni öröksége: a tisztánlátás, Istennel való azonosságának és halhatatlanságának bizonyossága. A test sejtjeinek, a lélek tudattalan zónáinak és a szellem tudatfeletti régióinak e titkos, szárnyas lakóját ki lehet szabadítani zárlatából kábult élet-álmán belül is, amelybe egy rejtélyes varázslat vezette. Mert tudatunk alszik. Fel kell ébresztenünk. A valótlanságok, képzetek és káprázatok zűrzavarából szemét a Valóságra kell irányítanunk.

Partnereink

Image

KAPCSOLAT

Levelezési címünk
Budapest, 1026 Júlia utca 13.

Alapítványunk telefonszáma:
+36 30 990 76 07

Email címünk
info@szepesmariaalapitvany.hu

Facebook
facebook.com/szepesmaria
facebook.com/pottyosp