A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.
E honlap megfelelő, kényelmes, testre szabott működéséhez u.n. „sütiket”, adatfájlokat (angolul: cookies) kell elhelyeznünk számítógépén.

A weboldal látogatója a honlapra érkezve az oldal alsó sávjában egy süti tájékoztatót láthat, mely egyrészt tájékoztatást ad a süti alkalmazás tényéről, másrészt az alkalmazott sütiket négy fő kategóriába sorolja, melyből három esetében (javasolt, statisztikai és marketing esetében pipák segítségével, külön-külön is lehetőséget ad azok elfogadására vagy visszautasítására. Ezek a beállítások bármikor megváltoztathatóak.

Mik is azok a sütik?
A sütik apró szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos további egyedi beállításokat, pl. hogy a sütik elfogadásáról szóló felugróablak ne töltődjön be minden alkalommal, amikor az oldalunkra látogat), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, vagy állandóan csukogatni a zavaró felugró ablakokat, amikor honlapunkra visszalátogat, vagy az aloldalaink között szörfölget.

Mire használhatóak a cookie-k?
Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó böngészésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, kényelmesen használható, a felhasználó igényeire szabott tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb böngészést tesznek lehetővé. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal (látogatottsági statisztikákkal) szolgálnak a közösségi médiáknak, internetes hirdetési ügynökségeknek a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. Az így szerzett statisztikák segítségével tudjuk a weboldalunk felépítését és tartalmát a látogatók igényeinek megfelelően alakítani, mindezt anonim módon. Tehát a sütik semmilyen személyes adatot nem tárolnak a weboldalunk látogatóiról, kizárólag csak az Ön számítógépét/eszközét és bizonyos beállításait, böngészési szokásait képesek beazonosítani. Tehát a weboldal, vagy annak tulajdonosa önről semmilyen személyes adatot nem tárol, az Ön személyét nem képes beazonosítani. Az Önt azonosító sütik az Ön számítógépén találhatóak, melyet a weboldalunk lekérdez, ha honlapunkra/weboldalunkra látogat. FONTOS!! A sütik letöltését ön a böngészőjében letilthatja és ezek után sem a mi honlapunk, sem más weboldalak nem lesznek képesek sütiket küldeni a gépére. (részletek lentebb) 

Hogyan használjuk fel a sütiket?
Az alábbiakban részletezzük a különféle sütik célját és jellemzőit.

- eu_cookie_consent - Cookie use agreement: annak rögzítése, hogy Ön engedélyezte-e nekünk a sütik használatát ezen a weboldalon.
- PREF/khcookie/NID – Googlemap embedded: ezeket a sütiket a Google használja arra, hogy megjegyezze a Google-térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat. Három különböző süti vesz részt az adatgyűjtésben, mindhárom külső ellenőrzésű; kettő állandó, a harmadik pedig munkamenet-alapú.

Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyeznie ahhoz, hogy a weboldal működjön, azonban lényegesen javítják a felhasználói élményt. Belátása szerint törölheti vagy letilthatja a sütiket, de ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal egyes elemei nem fognak megfelelően működni.

A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes azonosítására. A sütiket kizárólag az itt leírt célokra használják fel.

A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

1 Általános szabály
A Szepes Mária  Alapítvány  által üzemeltetett oldal használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá Magyarország és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) jogszabályaival összhangban megengedett. 

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a  GDPR 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival. Ezek alapján tehát:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

Az Adatkezelő köteles a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Adatkezelő munkája során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

2 A honlap tartalma

A honlapon (www.szepesmariaalapitvany.hu) található információkat a SZEPES MÁRIA ALAPITVÁNY  tette közzé. Ezen információk pontosságára, teljességére az oldal nem ad garanciát. A SZEPES MÁRIA ALAPITVÁNY  és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek a honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. A Szepes Mária Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

3 Kapcsolódó honlapok
www.szepesmariaalapitvany.hu oldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a www.szepesmariaalapitvany.hu   oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, a Szepes Mária Alapítvány és munkatársai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért. Amennyiben tovább linkel a kapcsolódó oldalakra, kérjük tájékozódjon az oldal Adatkezeléséről.

4 Adatvédelem
A Szepes Mária Alapítvány tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt, például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, stb. alapján. A Szepes Mária Alapítvány az alábbi adatokat rögzíti: 

4.1 Hírlevél küldés feliratkozóknak
Az Adatkezelő az érintett kérelmére hírlevelet küld azoknak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak az Adatkezelő honlapján vagy személyesen kifejezetten (írásban) hozzájárultak a hírlevél küldéshez. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozik fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. Az Adatkezelő minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

 • kiknek az adatait kezeljük: a Weboldal " HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS" nevű űrlapon jelentkező látogatókét (illetve papír alapon, emailben vagy egyéb módon leadott jelentkezők adatait)
 • adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása az Adatkezelő legfontosabb híreiről
 • kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe
 • mi történik, ha nem adja meg az adatokat: Ezen adatok megadása az értesítés minimális előfeltétele, ezért kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tudunk hírlevelet küldeni.
 • adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
 • adattárolás határideje: a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
 • adattárolás módja: elektronikus, webtárhely adatbázisában.
 • adatok törlésének módja: Bármikor ingyenesen lehetséges a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre írott kérelemmel, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7. pontjában feltüntetett elérhetőségein az Adatkezelőnek, illetve a GDPR-nek megfelelően minden hírlevélben elhelyezett leiratkozás linkkel.
 • Az adatok továbbításának címzettje: a hírlevél feliratkozók adatai nem kerülnek továbbításra.


4.2    Weboldalon történő ajánlatkérés esetén

 • kiknek az adatait kezeljük: a Weboldal " KAPCSOLAT" oldalán elhelyezett űrlapon jelentkező látogatókét (illetve papír alapon, emailben vagy egyéb módon leadott ajánlatkérők adatait)
 • adatkezelés célja: a Szepes Mária Alapítvány valamely szolgáltatásának igénybe vételével kapcsolatos tájékoztatás
 • kezelt adatok köre: érintett neve, telefonszáma, e-mail címe
 • mi történik, ha nem adja meg az adatokat: Ezen adatok megadása a tájékoztatás minimális előfeltétele, ezért kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud tájékoztatást kérni.
 • adatkezelés jogalapja: jogos érdek
 • adattárolás határideje: Az adatokat kizárólag a kért ajánlat megadása érdekében használjuk fel. Az ajánlatban szereplő dátumig tároljuk, utána töröljük
 • adattárolás módja: elektronikus, e-mail postafiókban
 • adatok törlésének módja: Bármikor ingyenesen lehetséges a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre írott kérelemmel, vagy az ajánlatban szereplő dátum után automatikusan
 • Az adatok továbbításának címzettje: az alapítvány nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók. Ld. jelen tájékoztató 6-7. pontban.


4.3    Weboldalon történő foglalás (Nekem ez új dolog, nem is tudom mit takar, olvashatok valahol róla?)

 • kiknek az adatait kezeljük: a Weboldal " KAPCSOLAT" oldalán elhelyezett űrlapon jelentkező látogatókét (illetve papír alapon, emailben vagy egyéb módon leadott jelentkezők adatait)
 • adatkezelés célja: a Szepes Mária Alapítvány valamely programjának, szolgáltatásának igénybe vételével, jelentkezésével  kapcsolatos ügyintézés
 • kezelt adatok köre: név, lakcím, email cím, telefonszám, születési dátum, személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma, állampolgárság, kiállítás országa.
 • mi történik, ha nem adja meg az adatokat: Az adatokat a lefoglalni kívánt szolgáltatás, program teljesítése érdekében használjuk fel. Több jelentkező számára történő foglalás esetén minden jelentkező személyes adatainak megadására szükség van. Ezen adatok megadása az eseményeken való részvétel minimális előfeltétele, ezért kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud részt venni az Alapítvány rendezvényein.
 • adatkezelés jogalapja: jogos érdek. A foglalás alapján a későbbiekben, szerződés megkötése során további személyes adatok megadása is szükségessé válhat, melyek kezeléséhez Szerződéses jogalap keletkezik.
 • adattárolás határideje: Az adatokat az esemény befejezése után 5 évig tároljuk.
 • adattárolás módja: elektronikus, e-mail postafiókban
 • adatok törlésének módja: Bármikor ingyenesen lehetséges a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre írott kérelemmel, vagy az ajánlatban szereplő dátum után automatikusan
 • Az adatok továbbításának címzettje: az alapítvány nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók


4.4    Állásajánlatra jelentkezés

 • kiknek az adatait kezeljük: a Weboldal " KAPCSOLAT" oldalán elhelyezett űrlapon jelentkező látogatókét (illetve papír alapon, emailben vagy egyéb módon leadott állásajánlatra jelentkezők adatait)
 • adatkezelés célja: a Szepes Mária Alapítvány által kiírt állásajánlatra jelentkezés, új munkatárs kiválasztása
 • kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím, fotó, önéletrajzi adatok (iskolai végzettségre, korábbi munkatapasztalatra, nyelvismeretre, egyéb kompetenciákra vonatkozó adatok).
 • mi történik, ha nem adja meg az adatokat: Ezen adatok megadása a döntéshozatal minimális előfeltétele, ezért kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tudjuk elfogadni jelentkezését a meghirdetett pozícióra.
 • adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • adattárolás határideje: Amennyiben nem tudunk Önnek állást kínálni, akkor az erről való értesítés után az Ön személyes adatait azonnal töröljük.
 • adattárolás módja: elektronikus, e-mail postafiókban
 • adatok törlésének módja: Bármikor ingyenesen lehetséges a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre írott kérelemmel, vagy az ajánlatban szereplő dátum után automatikusan
 • Az adatok továbbításának címzettje: az alapítvány  nevében eljáró munkatárs, kurátor, segítő.


4.5    Csoportfotó - fotó kezelése marketing célokra
Az alapítvány  által szervezett programokon, utakon, interjúk alkalmával készült fényképek készülnek a csoportról, melyeket, egy részt a csoport tagjai számára helyezünk el, másrészt marketing célokat szolgál. Kezelésre kerülő adat:
képmás.
Az adatkezelés időtartama: visszavonásig - a publikálás sajátosságai miatt a már nyilvánossá tett fényképek eltüntetése nem, csak a további felhasználás megszüntetése lehetséges.
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: nyilvános interneten történő felhasználás.

4.6    Nyereményjáték
A Szepes Mária Alapítvány időszakosan online nyereményjátékot szervez a társaság ismertségének növelésére és a programok, ajánlatok népszerűsítésére. Ennek során az alábbi adatokat rögzíti:
név, email cím.
Az adatokat a játék befejezése után 30 napig kezeljük.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: Az alapítvány  nevében eljáró munkatársak, kurátorok, segítők.

4.7    Cookie-k
www.szepesmariaalapitvany.hu weboldalon tett látogatások során a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A cookie-k elhelyezésével a weboldal működtetőjének célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a szolgáltató honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy a szolgáltató a felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a szolgáltató nem használja arra, hogy a felhasználót személyesen azonosítsa. 
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

4.8 Weboldal látogatás naplózása
A weboldal üzemeltetőjének technikai rendszere az Ön látogatását automatikusan naplózza. A naplózás célja a weboldal üzemeltetésének biztonságosabbá tétele, az esetleges üzemzavarok okának kiderítése, a kezelt adatok biztonságának megőrzése. Ennek érdekében a napló a következő adatokat rögzíti:
Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
A weboldal látogatási naplóját a weboldal működtetője kizárólag az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeihez használja fel. Az adatok megőrzésének időtartamát az üzemeltető informatikai biztonsági előírásai határozzák meg, amely jelenleg max. 1 év.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az adatok továbbításának címzettje: az alapítvány  nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatkezelők, adatfeldolgozók.

4.9 Oldal látogatás statisztika
A weboldalunk látogatóinak tevékenységét a Google Analitycs felhasználásával naplózzuk, melyről bővebben jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában lévő "Profilalkotás" címszó alatt olvashat.
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: az Adatkezelő Google Analitycs fiókja

4.10 . Panaszkezeléshez, reklamációhoz, ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés

 • kiknek az adatait kezeljük: Panaszt benyújtó, vagy a kapcsolati űrlapunkat igénybe vevő (Pl. szolgáltatás iránt érdeklődő) incidenst bejelentő, alternatív vitarendezési fórumot igénybe vevő Felhasználók.
 • adatkezelés célja: Az Ön és Jelentkezésének, ügyének beazonosítása, a panaszok, ügyek kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából.
 • kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe
 • mi történik, ha nem adja meg az adatokat: az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező a panasz felvételéhez. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk felvenni a panaszát, vagy az ügyét intézni.
 • adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján.
 • adattárolás határideje: Panaszok, reklamációk esetén: a panasz ügyintézés megkezdésétől számított 5 évig (jogszabályi határidő).
 • adattárolás módja: elektronikus
 • adatok törlésének módja: Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.5 Személyes adatok használata

Személyes adatainak megadásával felhatalmazza a Szepes Mária Alapítványt arra, hogy személyes adatait a tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk. 

5.1 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat a Szepes Mária Alapítvány harmadik félnek nem adja át.
Az adatok kezelésével összefüggésben a Szepes Mária Alapítvány megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelő a Szepes Mária Alapítvány utasítása alapján, a jelen tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el. 
A hatályos számviteli törvények megfelelő kötelezettségeink teljesítése érdekében továbbítjuk megbízott könyvelőnk felé a kiállított számlák másodpéldányait, melyek a számlázáshoz szükséges személyes adatokat tartalmazza.
Továbbítás: Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására nem kerül sor.
5.2 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

5.2.1 Tájékoztatáshoz való jog 
A Szepes Mária Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– Jogosult megtudni az adatkezelés célját;
– az érintett személyes adatok kategóriáit;
– azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
– Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
– Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
– Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

5.2.2  Helyesbítés joga
A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 5.2.4. pontjának megfelelően.

5.2.3 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.2.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett kérésére  a Szepes Mária Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

5.2.5 Törléshez való jog
 Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a  Szepes Mária Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

5.2.6 Adathordozáshoz való jog
 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

5.2.7 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

5.3 Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az GDPR 32. cikkének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:
Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben tároljuk adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé (ii) a Jelentkezők adataihoz csak megfelelő azonosítás után/jogosultsággal férhet hozzá az Adatfeldolgozó. (iii) TLS titkosított adatátvitelt használunk. (iv) az adatok kezelésénél https protokollt használ az Adatkezelő, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a Jelentkező és a szerver; (v) külön webrendszer tűzfal, behatolás védelem (vi) biztonsági intézkedésinket rendszeresen teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi incidensről, helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarország területén a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

6 Profilalkotás
GoogleAnalytics: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google") által nyújtott Google Analitika („GoogleAnalytics") webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A GoogleAnalytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a GoogleAnalytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A GoogleAnalytics Hirdetési funkciói a Google-hirdetésicookie-k segítségével aktiválhatók— például a remarketing - a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a GoogleAnalytics szolgáltatást. A GoogleAnalytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely­meghatározásnak" is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a GoogleAnalytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a GoogleAnalyticsOpt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

7 Az adatkezelő adatai, elérhetősége:


Név:  SZEPES MÁRIA ALAPITVÁNY
Székhely:  1026 BUDAPEST,  JÚLIA UTCA 13
Cégjegyzékszám:  6389
Adószám:  18126934-1-41
 Belső adatvédelmi felelős neve:  ALMASI CSABA
Elérhetőségei: (+36) 30 9907607 
email.:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8 Adatfeldolgozók és elérhetőségeik:

Tárhely szolgáltató
Név:  JELEN-LÉT-ELEM KFT.
Székhely: 8060 MÓR, MÁTYÁS KIRÁLY U. 55. 
E-mail cím:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal:  JELEN LÉT –ELEM 

Weboldal fejlesztés
Név:  Puszta Richard   Ötletoldal
Székhely:  1135 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ ÚT 12/A 1135
E-mail cím:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal:   www.otletoldal.hu 
Könyvelés
Név:  MEDIA CITY BT.
Székhely:  1145 BUDAPEST GYARMAT UTCA 5/B
Adószáma: 29060931-1-42

 

9 Jogérvényesítési lehetőségek 

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) fordulhat.  

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 
 
Budapest, 2018. május 15.

A Szepes Mária Alapítvány postacíme: 1026 Budapest, Júlia u. 13.
Rendelésnél hívható még: 30 990 7607
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószáma: 18126934-1-41

Kérjük, adója 1%-val támogassa a Szepes Mária Alapítvány munkáját.
ADÓSZÁM: 18126934-1-41
SZÁMLASZÁM: K&H Bank: 10403181-00015795-00000003

Szepes Mária AlapítványPÖTTYÖS PANNI  A GYEREKEKÉRT 

Kérjük, adója 1 %-ával támogassa az alapítvány céljait.

Adószám: 18126934-1-41

Szepes Mária Pöttyös Panni könyvein generációk sora nőtt fel. E mesék  legalább olyan népszerűségnek örvendenek a gyerekek és felnőttek körében, mint nagyregényei, mágia-sorozata vagy tanulmánykötetei a spirituális témák iránt érdeklődő olvasóknak. „A mesék olyan sorsformáló mintázatokként épülnek be a gyermekek lényébe, amelyek meghatározzák egész életük későbbi vonalát.” Ezért tartotta az írónő egyik legfontosabb feladatának, hogy már egész fiatal korban varázslatos szellemi elixírt csempésszen a gyerekek fogékony agyába. 

 A Szepes Mária Alapítvány évek óta kiemelten foglalkozik hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésével belföldön és a határokon túl egyaránt. 

 Kérjük, adója 1 %-ával támogassa munkánkat, Szepes Mária szellemi hagyatékának gondozását.  

Felajánlást is elfogadunk a K&H Bank: 10403181-00015795-00000003 számlaszámon, "felajánlás SZMA" közleménnyel. 

Köszönettel: 
Szepes Mária Alapítvány
ADÓSZÁM: 18126934-1-41
SZÁMLASZÁM: K&H Bank: 10403181-00015795-00000003
 LEVELEZÉSI CÍM: Budapest, 1026 Júlia utca 13.
 TELEFON: +36 30 990 76 07
 MAIL: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.any.hu

 


Egyetértesz törekvéseinkkel?

Adód 1%-át szívesen felajánlanád alapitványunknak?
Így teheted meg:

Amennyiben számítógépes programmal vagy kézzel töltöd ki az adónyilatkozatodat, adóbevallásodat (önadózó) vagy ha az egyszerűsített (adóhatósági) adóbevallást választottad: Töltsd ki az EGYSZA vagy 15EGYSZA jelű lapot és csatold a bevallásodhoz vagy nyilatkozatodhoz.
A kedvezményezett neve:SZEPES MÁRIA ALAPITVANY
A kedvezményezett  ADOSZÁMA 18126934-1-41

Ha munkáltatói adó megállapítást kértél:
Tedd borítékba a kitöltött 15EGYSZA nyomtatványt. A borítékra írd rá saját adóazonosító jeledet, majd zárd le és írd alá a ragasztáson átnyúlóan. Add le a borítékot a munkahelyeden az illetékesnek május 10-ig.

Amennyiben az adóbevallásodat már elküldted, de nem rendelkeztél az 1%-ról:
Az itt található rendelkező nyilatkozatot borítékba rakva, ráírva az adóazonosítódat, ragasztásnál aláírva, majd ezt egy másik borítékba belerakva (mert nem lehet látható adóazonosítóval feladni) elküldheted az illetékes adóhatósághoz május 20-ig.

Minden, amit az SZJA 1+1%-ról tudni kell

 
A személyi jövedelemadóról (rövidítve: SZJA) szóló törvény lehetőséget biztosít a magánszemélyeknek arra, hogy befizetett adójuk 1+1%-ának felhasználásáról saját maguk rendelkezzenek.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról a 1996. évi CXXVI. törvény döntött. 1997 óta ajánlhatják fel a befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át, illetve 1998 óta a befizetett személyi jövedelemadójuk 1+1%-át.

Az adó 1+1 százalék felajánlása nem kerül semmibe. Amennyiben az adófizető nem rendelkezik az adója 1+1%-áról, abban az esetben az államra száll át.
A rendelkezésre azonban, csak annak a magánszemélynek van lehetősége, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti az adóhatóságnak vagy attól részletfizetési, illetve fizetési halasztási engedélye van.

A befizetett adó az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az adózó által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó összeg.

Az „első” 1% felajánlható egy civil szervezeteknek: ide tartoznak az egyesületek, alapítványok, és közalapítványok.
A +1 százalék felajánlhatóaz Egyházi Törvény által elismert egyházaknak, vallásfelekezeteknek, vallási közösségeknek feltéve, ha azt az adóhatóság technikai számmal látta el.2012 februárjában bővítette utoljára a parlament az elismert egyházak listáját, amely azóta nem változott.

2013-hoz képest 2014-ben sem változtak a technikai számok, idén is 31 elismert egyház, valamint 1 kiemelt költségvetési irányzat részére van lehetőség az adó +1 százalék felajánlására.

Az szja 1+1% felajánlása az adófizetőnek nem kerül semmibe, a kedvezményezettek részére értékük azonban felbecsülhetetlen. Amennyiben az adófizető állampolgár nem rendelkezik az egy százalék felajánlásáról, úgy az összeg az állam pénztárában kerül, mint befizetett adó.

A személyi jövedelemadó 1%- aként felajánlott forintokból sokféle, közcélt szolgáló érték képződik, képződhet. Ez a civil társadalom nagy lehetősége, amikor közvetlenül, és mindenféle lemondás nélkül rendelkezhet befizetett adójáról, amellyel kézzelfoghatóan segíthet egy általa választott ügyet

 

Szepes Mária Pöttyös Panni mesesorozata legalább olyan népszerűségnek örvend a gyerekek és felnőttek körében, mint a nagyregényei, mágia-sorozata vagy tanulmánykötetei a spirituális témák iránt érdeklődő olvasóknak. „A mesék olyan sorsformáló mintázatokként épülnek be a gyermekek viaszlényébe, amelyek meghatározzák egész életük későbbi vonalát.”

Szepes Mária azon fáradozott, hogy a felnőtteket is ráébressze a bennük rejlő örök gyermek csodálkozó, időtlen nyitottságára. „Az irodalomnak nincs olyan műfaja, amelyben ne dolgoztam volna – mesélte az írónő egy vele készült interjúban. – „Akik ismernek, azt is tudják riportjaimból, cikkeimből, önéletrajzomból, hogy a Vörös Oroszlán nagyregényemet 1946-ban való megjelenése után betiltották és bezúzták. Akkor kezdődött el igazi sorsa. Főnixként szárnyalt fel, s ma már nagyon sok nyelvre lefordították.

A barna és vörös rendszerek tilalmai között egyedüli szabad műfaj a mese volt. Nagyon szeretem a gyerekeket, az állatokat, magát az egész természetet. Jó volt megpihennem e műfajban, amely semmiféle párthoz, ideológiához nem tartozott. Először megírtam a talán máig is legtündéribb mesémet – Cirr-hopp, a repülő cica címen -, tele van filozófiával, bár a gyerekek is megérthették. Ezt 1951-ben elvittem az Ifjúsági Kiadóba. Azt mondták, tehetséges, de nagyon bonyolult. És akkor megírtam az első Pöttyös Pannit, 1955-ben jelentette meg a Móra Ferenc Kiadó.

Magam sem hittem akkor, hogy a Pöttyös könyveim ekkora feltűnést keltenek. Nagyon sok levelet kaptam gyerekektől, s nem csak a Pöttyösök nyomán, még öt más mesekönyvem jelent meg: Csillagvarázs, Boróka néni kincse, Fityfiritty, a beszélő törpepapagáj, Táltos Marci, Gyerekcsillag. Ezek egy része a közeli országok nyelvére is le lett fordítva. S vannak olyan történeteim, amelyekkel a jövőben találkozhatnak az olvasók.

A Pöttyös Panni bölcsője a Móra Kiadóban volt. 41 évig dolgoztam velük. Később az Édesvíz Kiadó jelentette meg, nagy sikerrel. Azután 2006-ban a nagy múltú Móra Könyvkiadó új kiadással a régieket visszavárta. Természetes, hogy odakerültek eredeti helyükre”.

Pöttyös Panni és Kockás Peti mesesorozat 14 kötete után, öt új Pöttyös könyv is elkészült. Örömmel jelenthetjük be, hogy a Móra Könyvkiadó 2008 karácsonyára megjelentette ebből az egyiket: Pöttyös Panni kedvenc meséi címmel, valamint már a boltok polcain található az első Pöttyös hangoskönyv, Venczel Vera színművésznő tolmácsolásában.

Az írónő 98. évében így nyilatkozott arról az alkotói tűzfolyamról, amely egész életét áthatotta és a legnagyobb boldogsággal töltötte el: „A drámai, bölcseleti témák mellett a titkos meséket sugdosó vénáimnak se kezdete se vége nincs. Ihlető forrásom kimeríthetetlen, mint a szüntelen megújuló természet. Nem hal meg és nem fogy ki soha. Ahogy az élet is örök folytonosságban van”.


Csillagnéni üzenete a gyerekeknek

Az én újságom
A Móra Könyvklub Lapja
Megjelent: 1989. november

Rendezzük be együtt az Édenkertet

Itt van nálam egy fiatalember, Az én újságom szerkesztője, s arra kér, mutatkozzam be Nektek, gyerekek. Én Szepes Mária néni vagyok, a Pöttyös Panni könyvek nagymamája, így is mondhatnám. Bár tekintettel arra, hogy mikor mesét írok, Meseországban lakom, nincs korom. Ott nem múlik az idő, az egy tavaszpontkert, ahol soha semmi nem változik, és nekem meggyőződésem, remélem, Ti is így szeretnétek, hogy soha gyerekekkel, állattal, növénnyel semmi rossz nem történik, minden jóra fordul, mindennel lehet varázsolni. Mert a mesében minden igaz!

Ezt Ti az első éveitekben, 5-6 éves korotokig egészen biztosan tudtátok is, hogy az ember azzá változik, amivé akar. Mikor annyi idős voltam, mint Ti, szerettem volna kiskutyává meg kiscsibévé változni, de néha madárrá is, hogy repülhessek. S akkor azzá változtam. Miért ne? És megpihentem egy patakban, olyan finom volt. Vagy egy nagy-nagy életfa lettem, amely sok 100 éve élt már, és mosolygott rá a világra, és az emberek, a felnőttek nem is vették észre, hogy az is egy élőlény, és kapaszkodik a gyökereivel, és mindenhová eljut. Nagyon okosak ám az öreg fák!

No, de most térjünk át arra, hogy Pöttyös Panni valamikor régen úgy született, hogy az első pöttyös könyvemre azt mondták… de hogy ne keverjük a sorrendet. Először beadtam egy nagyon kedves mesémet. Olyan igazi ”mesemesét”, amiben mindenféle varázslat történik. Azt mondták: ez nagyon tehetséges, csak túl komoly, meg van benne mindenféle bölcselkedés. Valami egészen egyszerűt írjak. Hát mondom – milyet? Erre adtak egy kis könyvet egy szovjet írótól, ami olyan nagyon kis „bocibocitarka” volt. Egy kicsit bosszankodtam is. Hát jó, ha ilyen kell, hát ilyet írok! A fodrásznál találkoztam egy kis szovjet lánykával, nálam mindig van toll és papír.

Ő csak oroszul tudott, én meg csak magyarul. S én annyira szeretlek Benneteket, gyerekek, hogy rögtön kikezdtem vele, ő meg velem. De nem tudtunk beszélni egymással. És rajzoltunk! Jelzem, az első pöttyös, (piros-fehér pöttyös) könyvem indította el azt a rajzolási hullámot, hogy ti rajzoljatok! Megértettük egymást, és megtörtént velem az, amit az első pöttyösben, Pöttyös Panni és Tamara között leírtam. Ők is rajzoltak egymásnak, jártak egymáshoz. Egyik megtanult oroszul, a másik magyarul. Hát ennek olyan nagy sikere lett, hogy akármit írtam, azt mondták: ebből legyen Pöttyös Panni. Hát az lett. Most majd a tizennegyedik Pöttyös Panni fog kijönni, amelynek az a címe, hogy Pöttyös Panni az idővonaton, ami már nagyon fantasztikus.

És én cialisfrance24.com borzasztóan örülök neki, és jó volt írni, mert talán így ki lehetett nyújtózni vele. Nekem tudniillik nagyon nagy a képzeletem, gyerekek, és nem tudok olyan hétköznapi dolgokról írni. Nahát, ez egy kislányról szól, aki már második elemista, és egy megszelídített gömbvillámban 300 évet utazik előre az időben. – Ez a kislány kap egy pici kristályt a tenyere közepébe, és attól érteni kezdi az állatok nyelvét, a növények nyelvét, és beszélget velük, s egy nagyon kedves öreg bácsival találkozik, s egy nagyon érdekes nénivel, akit Seholse néninek hívnak. Ti is nagyon fogjátok szeretni, gondolom, hogy kinyújtóztatjátok a képzeleteteket, ne tartsatok semmitől.

Ami a legértékesebb az emberben, az éppen az, hogy olyasmiket tud elképzelni, ami még nincs. Gondoljátok el, hogy tulajdonképpen hol van Meseország? Ezt én mindig meg szoktam kérdezni a gyerekektől. Mindenfélét feleltek, de végül is azt mondták, érdekes módon, vidéken inkább, egy kisfiú mondta: ott van a fejemben! Mondom: igen. Mert akármi, amit magatok körül láttok, a bútorok, a házak, a járművek – minden, amit ember kitalált, könyvek, találmányok: valamikor ott volt valakinek a fejében. Tehát minden a fejünkben születik. Ezért mondják a felnőtt bácsik, hogy Magyarország kis ország, nincs is nyersanyaga más, mint a szürkeállomány a jó emberi fejekben.

Hát, én mindig arra törekedtem, ha veletek találkoztam valahol, hogy megrohamozzam az agyatokat, hogy jó fejeket kapjon ez az ország, hogy nagyszerű találmányok legyenek, szép könyvet, zenét írjatok vele, olyat, amit sehol a világon máshol nem tudnak, csak itt. És hogy ez így van némiképpen, azt bizonyítja, hogy vannak olyan Nobel-díjas tudós bácsik. Ez a díj Svédország nagy értékű kitüntetése, olyasvalaki alapította, aki kitalálta a dinamitot. Bűntudatból a világ legbékésebb embereinek, akik a világon a legtöbbet tették valamilyen vonatkozásban a békéért, tehát írók – szóval ilyen embereknek juttat egy nagyobb összeget.

No, ezek között a Nobel-díjas bácsik között nagyon sok a magyar. Igazuk van a mi embereinknek, hogy egy jó fejjel még egy Nobel-díjat is el lehet nyerni. Annyira igaz ez, hogy Einstein bácsi, aki szintén igen nagy tudós, amikor ezekkel egyszer összejött kinn Amerikában, akkor, miután elbúcsúzott tőlük: azt mondta nekik: Uraim, most már nyugodtan beszélhetnek magyarul!

Én is mindig arra törekedtem, hogy egy kis spirituszt csempésszek a könyveimbe. Tudjátok-e, mi az a spiritusz? Finom, varázslatos szellemi elixír, gyógyszer, ami az agyat fölvillanyozza, és olyan csodálatos dolgok jutnak tőle az embernek eszébe, ami senki másnak. Azt, hogy ez van, ezt tudjátok, mert én nagyon sok kisgyereket látok, aki egyedül van a szobában, és nagyon sok valakikkel beszél, akik láthatatlanok. A felnőttek nagyrészt vakok erre, és Ti beszéltek meg mindenfélét csináltok. Ott nincs semmi látszólag, és mégis, Ti látjátok, hogy kis apró emberkék, állatkák vannak, beszélgetnek velük, repülnek körülöttetek, és Ti azt látjátok! Mert még láttok. Még nyitva van a harmadik szemetek!

Szóval nekem van (volt, ma már nem járok író-olvasótalálkozókra) egy nagyon érdekes játékom, amit csillagjátéknak nevezhetnénk, aminek mindig nagyon örültetek, annál is inkább, mivel mindig kétszer annyi díjat vittem magammal, csokoládéban, játékban, mint amennyit kaptam érte. Mindig a dupláját ráfizettem, mert nagyon szerettem gyerekekkel együtt lenni. Ez a csillagjáték abból állt, hogy előbb megkérdeztem a gyerekektől: ha valaki valami új világrészt akarna fölfedezni a Földön találna-e még? A nagyobb gyerekek mondták, hogy nem, mert hát már repülők vannak. Nos hát akkor hova mennek, ha valamit föl akarnak fedezni?

Akkor voltak persze olyan gyerekek, akik már okosak, „számítógépesek”, ugye, azt mondták: kimennek a kozmoszba! Játsszunk olyat, hogy valaki közületek űrhajós lesz? – kérdeztem. Hát, sokan jelentkeztek. – Tehát kimegy az űrhajón, s egyszer csak rátalál a Robinsonok Csillagára, amely pontosan olyan, mint a Föld, csakhogy van ugyan termőföldje, édesvize, van tengere, van levegője, vannak mágneses szférái, csak se növény, se állat – semmi nincs rajta. S elhatározzák, hogy mivel a Föld tele van, és nagyon elrontották már a növényzetét – persze mindez a jövőben történik -, egy óriási űrhajón elvisznek minden holmit, embert oda, hogy egy új paradicsomkertet, édenkertet, tavaszpontkertet rendezzenek be a Robinsonok Csillagán. Akkor aztán mindenkitől megkérdeztem, elsősorban, hogy kit vinne magával oda.

A családjából. Hát, volt, aki csak a barátját vitte. Volt, aki csak a nagymamáját, mert a szülei elváltak, és nem foglalkoztak vele. Volt, aki a testvérét, volt mindenféle, és ez is mutatta, hogy a gyerek otthon hogyan él. És a tanító nénik meg bácsik csodálkoztak, hogy milyen érdekes, hogy mindegyik azt mondja, amit mond, ami jellemző rá.

Aztán megkérdeztem: még milyen emberek kellenek oda, hogy be lehessen díszletezni azt az egész csillagot? Hát akkor lassan nagyon humoros dolgokat is mondogattak. Vinnének építészeket, földműveseket, minden olyan foglalkozású embert, akik nélkül nem lehetne ott valamit fölépíteni.

És milyen növényeket vinnétek? – kérdeztem aztán. Az egyik gyerek tulipánt vinne. Mire azt feleltem neki: jó, majd akkor tulipánból főzzünk főzeléket, meg levest, mert ha csak tulipán van, akkor nincs más lehetőség. – Jaj nem, nem! – kiabálták. Búzát, árpát, rozst. Végül is összejött, hogy mi kell egy új csillagra. Következtek az állatok. Falun, nagyon édes kisfiú, soha nem felejtem el, azt mondta: hát a kácsámat! Na jó, akkor csak kacsánk lesz, nem lesz tojásunk, nem lesz tejünk. Lassan kialakult, hogy kell tehén, meg kecske kell, meg tyúk kell, meg mindenféle kell. Fák, gyümölcsfák. Szépen kialakult minden. Bogarak?

Bolhát, poloskát, svábbogarat nem – sem olyat, amelyik szúr, csíp. De – mondom – a méhecske is szúr! Nélküle hogy enne mézes kenyeret. Akkor kijött, hogy méhek is kellenek, de mérges férgek nem, kígyók nem. Az állatok közül vadállatok nem, de oroszlán legyen, mert az nagyon édes, mikor kicsi.
És végül: milyen embereket NEM vinnének? Rosszakat nem? De milyen rosszakat? Kiderült, hogy a legtöbben részegeket nem vinnének. Meg tolvajokat sem!

Nos, hát ez nagyon jó játék volt. Minden gyerek minden feleletért kapott valamit. Csokoládét, űrhajót, játékot, űrrepülőgépet, rengeteg rágót, mert ma a gyerekek mást nem kapnak, mint rágót. A végén, mivel nem volt mikrofon, hát nem volt hangom se. Volt olyan író-olvasótalálkozóm, ahol 240 gyerek volt. Mind ordítozott. Hiába csöndesítették őket, már nem győztem hanggal, de mind nyújtózott a másik fején át, ez még nem kapott, az még nem…

Hát persze, kiszúrtam azokat a kis félénkeket, akik nem tudtak semmit, csak jelentkeztek. Akkor helyettük mondtam valamit és kapott is valamit. És a végén már azt kiabálták csak CSILLAGNÉNI KÉREM, CSILLAGNÉNI KÉREM. És ez volt nekem az életem egyik legnagyobb kitüntetése. Hogy a gyerekek Csillagnéninek neveztek.

Lejegyezte: Pósa Zoltán