VÖRÖS OROSZLÁN 150. - JUBILEUMI DÍSZELŐADÁS A VÍGSZÍNHÁZBAN - ONLINE KÖZVETÍTÉS

Kategória
Események
Utolsó dátum:
2021-03-11 20:00

Különösen kiemelt alkalom ez. Venczel Vera születésnapjára időzítették a Vörös Oroszlán monodráma vetítését, amellyel a 150. előadást is ünnepeljük.

A Vörös Orosz­lán, Sze­pes Mária 1946-ban meg­je­lent re­gé­nye né­hány hónap után zúz­dá­ba ke­rült, mint ve­sze­del­mes, fel­for­ga­tó iro­da­lom. A ki­men­tett né­hány pél­dány az­után kéz­ről kézre járt év­ti­ze­de­ken át; til­tott gyü­mölcs­ként él­vez­ték azok, kik hoz­zá­jut­hat­tak, de a mű így is kultuszregénnyé vált.

Ven­c­zel Vera szá­má­ra a víg­szín­há­zi szín­pa­di vál­to­za­tot a ren­de­ző, Bodor Böbe, és a drá­ma­író-dra­ma­turg, Lő­rin­czy At­ti­la ké­szí­tet­te el. Az elő­adást rög­zí­tett fel­vé­tel­ről köz­ve­tít­jük már­ci­us 10-én 20 órától.

Az elő­adás­ra je­gyet vá­sá­rol­ni már­ci­us 11. 18:00-ig van le­he­tő­ség. A meg­vál­tott jeggyel az elő­adás már­ci­us 10. 20:00 és már­ci­us 11. 22:00 kö­zött te­kint­he­tő meg, fel­vé­tel­ről!

Jegy­vá­sár­lás: 

eszinhaz

 
 

Dátumok:

  • -tól 2021-03-10 20:00 -ig 2021-03-11 22:00

Powered by iCagenda