ACADÉMIA OCCULTA

Wictor Charon – Szepes Mária

Arkánum Szellemi Iskola 1994

Részlet:

Az anyag misztériuma

     Az anyag, formává sűrűsített szellem, amely kiterjedni, spiritualizálódni törekszik. Ezért hajlandó az alacsonyrendű anyag oly készségesen szublimálódni. A sűrű anyag azonban elvesztette önirányító képességét, a bilincsbe zárt szellemet csak a magasabb rendű organizmus, az ember képes felszabadítani. Az ember fejlődésének egyik fontos célja tehát, hogy az anyag bekebelezése által spiritualizálja, megnemesítse azt.
A matéria transzformációja kétféle módon történhetik: az egyik, ha az anyag agyvelő-szövetté lesz. Ezáltal szellemi emanációvá alakítható át.
A másik mód az Adeptusok által létrehozott Opus Magnum. E folyamat lényege az, hogy a retortában kémiai úton megtisztított Príma Matériát a Mágus, szellemének besugárzása által, közvetlenül szabadítja fel. A nagy Magisterium útját azonban csak igen kevés beavatott tudta végigjárni.
Amint az anyagba zárt energia elérte a sűrűsödés legalacsonyabb fokát, amelynél mélyebbre már nem süllyedhet, fölfelé, azaz kiterjedni igyekszik. Minden olyan behatás, amely az anyag fajlagos egyensúlyát valamely további erő-többlet hozzáadásával felbillenti, robbanást idéz elő. A formába zárt energia akkor egyszerre szabadul fel. Vagyis egy bizonyos határon túl minden anyag robban. Ez a kiút arra az esetre, ha a szellem, mint közvetítő, nem lép akcióba, tehát valamely magasabb rendű organizmus felszabadítási törekvése híján, a matéria önmagától szétrobban.
Ez az eset túlméretezett anyagi konstrukcióknál is bekövetkezik, például a kozmikus ködöknél, amelyek egy fizikai nagysági fokot meghaladva, a sugárnyomás törvényénél fogva, kisebb részekre robbannak szét. Az anyag természetének alapvető törvénye ilyenformán, hogy tömörülésének megvannak az átléphetetlen, legalsó határai, s e ponton túl a benne rejlő titokzatos szellemi elv varázsigéje hangzik el, amely szétveti a materiális zárlatot.
A hermetikus hagyományok szerint – ahogy az Atlantisz történetéről és az atomerőről szóló részben kifejtettük – az anyagot akaraterővel is fel lehet robbantani. Ez a mágikus atom-bontás, amelynek lényegével a hermetikus fizika és kémia foglalkozik.

                                                           A három hermetikus sík

     Az előző fokozaton átjutott Adeptus már minden jelenséget három síkon szemlél. Mindhárom teste fölött uralkodik, asztrális és mentális testében éppen úgy mozog, tevékenykedik e síkok törvényei szerint, mint fizikai testében. Csakhogy e két szubtilisabb állapot lehetőségei határtalanok. A múltba, jövőbe-helyezkedésnek, távolbalátásnak, bármilyen messzeségbe való megmutatkozásnak s mindhárom sík tetszés szerinti pontján vagy állapotában lévő lényekkel való érintkezésnek megszűntek az akadályai”.

                                                           Az anyag keletkezése

      „Az anyag felépítése négy síkon, négy rendszerben történik. Ez a négy rendszer, anélkül, hogy az egyes rendszereken belüli átmeneti formákra kitérnénk, a következő:
atom-rendszer, a fizikai síkhoz,
elektron-rendszer, az éteri síkhoz,
pszichon-rendszer, az asztrálsíkhoz,
ideon-rendszer, a mentálsíkhoz tartozik, de itt már az alsóbb tér-koncepciókat teljesen fel kell adni.
Az első két szisztéma (atom és elektron rendszer) szemcsés szerkezetű. Ebben az atomok legkülönbözőbb formái fordulnak elő. Az ősformák: a pont, az egyenes, a háromszög, a négyzet, az ötszög, a hatszög, a kereszt, a kör, a bal-spirál, és a jobb-spirál.
Az elektronok formája nagyság szerint számos változatot mutat. Ezt különálló rendszernek nevezni nem lehet, mivel mindenkori nagyságukat és formájukat a mögöttük álló pszichon határozza meg.

                                                           Pszichon és ideon

      Míg az atomoknak és elektronoknak van felismerhető alakjuk, addig a pszichon már inkább dimenzióbeli térmeghatározás. Az e fölött álló ideon csak pszichonnal együtt fogható fel, minthogy a pszichonnak alacsonyabb térdimenzióban megjelent formái határozzák meg körvonalait. Tévedés lenne azt hinni, hogy ezek abszolút fizikai kontúrok. A pszichon és ideon körvonalai csupán funkcionális tendenciák összesített szimbólumai. Ha feltesszük a kérdést: mi a pszichon és mi az ideon, hozzá kell szoknunk, hogy ezeknek a fogalmaknak a megértése csak két magasabb dimenzióba való behatolás útján érhető el. A pszichonnál általánosságban megállapítható, hogy milyen formában jelenik meg.

A pszichon gömbformájú. Határozott kontúrjai nincsenek, a fölötte álló és alatta elterülő dimenziókkal ideonszál köti össze. Bármennyire zavaró, kénytelenek vagyunk egy univerzális jelentőségű problémát tisztázni, mielőtt a pszichon-formák térbeli vetületeit kísérelnénk megmagyarázni. Az előbb említett pszichon kétsíkú ideonszálakkal, már egyike a számos pszichon formáknak. De hogy ebben az új gondolat-koordinátában mit kell érteni ideonszálak alatt, azt csak a dimenzió-probléma tisztázása után lehet eldönteni. Ennek az ideakomplexumnak a megvilágítását legjobb az alapjainál kezdeni, mert bonyolult témáknál ez a célravezető”.

Share |